Adatvédelmi tájékoztató

Gyetvai FivérekA tájékoztató célja és hatálya Cégünk, a Gyetvai Fivérek Zrt.  (székhely: 1016 Budapest, Aladár utca 3.; e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), mint adatkezelő („Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (http://gyetvaifiverek.hu) működtetése során a birtokába kerülnek.

Kérjük, a Tájékoztatót minden kapcsolatfelvétel előtt szíveskedjen áttekinteni! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kapcsolatba lép Cégünkkel a honlapon keresztül, az a jelen Tájékoztatóban foglaltak kifejezett elfogadásának és tudomásul vételének minősül.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Cégünk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed minden http://gyetvaifiverek.hu weboldalon („Weboldal”) keresztül történő adatkezelésre, továbbá azon adatkezelésekre is, amelyek során a természetes személy („Érintett”) e-mailben, telefonon, faxon, vagy postain úton, megkereséssel fordul Cégünkhez.

A Tájékoztató készítésekor különös tekintettel voltunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok – a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezéseire.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Tájékoztatjuk a Weboldal Felhasználóit, hogy a Weboldalon történő kapcsolatfelvétel során a Felhasználók úgy kerülnek kapcsolatba Cégünkkel, hogy egyidejűleg személyes adatokat is szolgáltatnak Cégünk részére, amelyet Cégünk a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel. Cégünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának teljesülése érdekében, annyi ideig és olyan mértékben őrzi, tárolja és kezeli, amennyiben azt a kapcsolatfelvétel célja elengedhetetlenül szükségessé teszi. A kapcsolatfelvétellel a Felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

Cégünk a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat Cégünk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és beszerzi előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

A Weboldalon keresztül történő egyes adatkezelések célja, jogalapja és időtartama
Az adatkezelés célja (a) az online tartalomszolgáltatás, (b) kapcsolattartás, (c) Cégünk jogos érdekeinek érvényesítése, (e) az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

1. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben az Érintett visszajelzést, vagy információt kér bármely megkereséssel kapcsolatosan az Érintett személyes adatait elektronikus úton rögzíti Cégünk, azokat kizárólag a válaszadás teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy a kapcsolatfelvétellel önkéntesen, megfelelő tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Cégünk az Érintett által önként, a kapcsolatfelvétel során és annak keretén belül megadott adatokat kezeli (így különösen név; e-mail cím/telefonszám/fax szám; kapcsolatfelvétel során feltett kérdéssel/tájékoztatással összefüggő adatok). Az adatokat csak Cégünk munkatársai – az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges mértékben – ismerhetik meg, adatfeldolgozót Cégünk nem vesz igénybe.

2. Álláspályázatok
Cégünk, mint Adatkezelő a munkaerő kiválasztással (kiválasztási eljárás, illetve felvételei eljárás lefolytatása, későbbi kapcsolatfelvétel céljából) kapcsolatosan is gyűjti és kezeli az Érintett személyes, illetve esetleges különleges adatait, amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül kapcsolatba lép Cégünkkel és pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásának előfeltétele – függetlenül annak módjától – az Érintett önkéntes hozzájárulása, ennek megfelelően felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a pályázat elküldésével önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja adatai kezeléséhez. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím, mobilszám; e-mail cím, iskolai és egyéb végzettség; titulus; szakképzettség, szakmai tapasztalat; nyelvismeret; jelenlegi munkahely (megnevezés), születési hely, születési idő, arckép (fotó); és bármely olyan adat, amelynek kezelése a fenti célból indokolt, vagy amelyet az Érintett a pályázat benyújtása során megadott. Benyújtott pályázatokat csak az adatkezelés céljáig, azaz az adott pozíció betöltéséig őrzünk meg. Kifejezett kérése esetén, amelyet a pályáztatási eljárás során a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken írásbeli nyilatkozat útján tehet meg, a pályáztatási eljárás lezárását követően is kezeljük megadott adatait a lezárást követő 2 éven keresztül.
Az adatokat csak Cégünk munkatársai – az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges mértékben – ismerhetik meg, adatfeldolgozót Cégünk nem vesz igénybe.
Az Érintett által az e pont szerinti adatkezeléssel kapcsolatosan megadott adatok valódiságáért az Érintett felel, esetleges harmadik természetes személyek adatainak megadása során az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatok Cégünk részére történő továbbítása jogszerű, így különösen, hogy azok felhasználásához a harmadik személy hozzájárult. Az Érintett köteles tartózkodni harmadik személyek védjegyjogának, szerzői jogának, személyiségi jogainak és egyéb jogának megsértésétől.
Bármilyen hamis állítás, illetve adat eltitkolása a pályázat elutasítását vagy az Érintett munkaviszonyának későbbi megszüntetését vonhatja maga után.

3. Honlap
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a Weboldal sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) külső szerverről tett hivatkozásokat és webanalitikai eszközöket nem tartalmaz és nem használ.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy minden az Internethez csatlakoztatott számítógéphez és berendezéshez egyedi azonosító, internet protokoll (IP) cím kerül hozzárendelésre általában blokkonként az egyes országokhoz. Az IP cím felhasználható azon információ beazonosításához, hogy mely országban, államban, városban kapcsolódik fel az adott konkrét számítógép az Internetre. A Google Analytics gyűjti ezeket az IP-címeket, hogy az internetes oldalak tulajdonosai képet kaphassanak arról, hogy a világ mely részeiről érkeznek az oldalak látogatói.

Adatbiztonság
Cégünk az adatkezeléssel összefüggésben az adatbiztonság követelményeinek eleget tett, és az Érintett magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakította ki az adatkezelési folyamatokat. Számítógépes hálózatunk tűzfallal védett, és hálózatunk megfelelő vírusvédelméről is gondoskodunk. A technika mindenkori állásnak megfelelően a műszaki előírásokat folyamatosan felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az interneten keresztül továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amellyel szembeni védekezéssel kapcsolatosan Cégünk megteszi az általában elvárható intézkedéseket.

Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az Érintett kérheti, hogy Cégünk tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt személyes adatok körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók megjelölésére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

Az Érintett kérheti Cégünk által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Érintett kérheti Cégünk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Cégünk korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Cégünk korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Cégünk korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Érintett kérheti, hogy Cégünk az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy Cégünk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Cégünk az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az alábbi elérhetőségeinken fogadunk:
Gyetvai Fivérek Zrt.
1016 Budapest, Aladár utca 3.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Érintett továbbá jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; tel.: 36(1)391-1400; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) fordulni.

Egyéb
Cégünk jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Cégünk az adatkezelési tájékoztatót időről-időre áttekinti, és szükség esetén bármikor jogosult azt egyoldalúan módosítani, ezért kérjük annak áttekintését minden kapcsolatfelvétel előtt!

A www.gyetvaifieverek.hu, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a honlap létrehozója, a Gyetvai Fivérek Zrt. jogosult. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit - különös tekintettel a weblapon szereplő fotókra - bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A weboldalról információkat, adatokat átvenni a tulajdonos hozzájárulása mellett is csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A Gyetvai Fivérek Zrt. kiemelt figyelmet fordít a weboldalon feltüntetett adatok helyességére, de ezekért felelősséget nem vállal. Az oldal üzemeltetője - előzetes értesítés nélkül - megváltoztathatja az oldal minden tartalmát, ideértve az árakat és szolgáltatási díjakat is, valamint a Jogi Nyilatkozatot is.

Ez a weboldal a Google Analytics eszközt használja, amely a Google, Inc. („Google") által biztosított webelemző szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat" (a számítógépre helyezett szöveges fájlokat) használ a webhely a felhasználók általi használatának elemzésére. A cookie által a webhelyhasználatról előállított információkat (az IP-címmel együtt) a Google az Egyesült Államokban található kiszolgálókra továbbítja és tárolja. A Google ezen információkat a webhely használatának kiértékelésére, a webhely forgalmának a webhely működtetői számára szóló jelentések összeállítására, valamint a webhely forgalmával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására használja. A Google ezeket az információkat külső feleknek is átadhatja, ha erre törvény kötelezi, illetve, ha a Google helyett egy harmadik fél dolgozza fel az információkat. A Google nem társítja az IP-címét a Google által tárolt más adathoz. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a cookie-k használatát, azonban ekkor előfordulhat, hogy nem tudja a webhely összes funkcióját használni. Ezen webhely használatával beleegyezik adatai a Google általi, a fent leírt módoknak és céloknak megfelelő feldolgozásába.

Az oldalak használata során a felhasználóktól érkező adatok kezelésénél az üzemeltető betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. (1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; a 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; a 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, valamint az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.)

Impresszum:
Gyetvai Fivérek Zrt.
Címünk: 1016 Budapest, Aladár utca 3.
Adószám: 12094253-2-41
Telefon: +36 1 214 1086
Mobil: +36 30 964 6190
Fax: +36 1 214 1087
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.gyetvaifiverek.hu

Login


Elfelejtette jelszavát? |  Elfelejtette felhasználónevét?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×